Қамқоршылық кеңесі

574ь63т.png.png

 

 

Бекітілген
Қамқоршылық кеңес отырысында
2017 жылғы" 31 " тамыздағы


Ереже
Қамқоршылық Кеңес туралы
№ 2 Песчан ЖОББМ

1. Жалпы ережелер
1.1 Қамқоршылық кеңес оның мүшелерінің еріктілігі мен тең құқылығы, өзін-өзі қаржыландыру негізінде әрекет етеді. Өз жұмысында Қазақстан Республикасының заңнамасын, халықаралық құқықтық нормаларды, Қамқоршылық кеңесінің жұмысын ұйымдастырудың үлгілік қағидаларын және білім беру ұйымдарында оны сайлау тәртібін басшылыққа алады (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы "27" шілдедегі № 355 бұйрығымен бекітілген).
1.2. Қамқоршылық кеңесі білім беру ұйымының әкімшілігімен, ата-аналар комитетімен, жергілікті атқарушы органдармен өзара іс-қимыл жасайды.
1.3.Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өз өкілеттіктерін орындауы өтеусіз негізде жүзеге асырылады.

2. Қамқоршылық кеңесін сайлау тәртібі және құрамы
2.1. Қамқоршылық кеңестің құрамын тиісті саланың уәкілетті органы немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы орган бекітеді және қамқоршылық кеңестің мүшелігіне кандидаттардың жазбаша келісімімен алынған ұсыныстар негізінде қалыптастырылады.
2.2.Қамқоршылық кеңесінің құрамына:
1) жергілікті өкілді, атқарушы және құқық қорғау органдарының өкілдері;
2) жұмыс берушілер мен әлеуметтік әріптестердің өкілдері;
3) коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері (бар болса));
4) ата-аналар комитеті ұсынған сыныптардың әрбір параллелінен осы білім беру ұйымында білім алушылардың бір ата-анасы немесе заңды өкілі;
5) қайырымдылық (бар болса).
2.3 Қамқоршылық кеңес құрылатын білім беру ұйымының басшысы немесе оның орынбасары оның отырыстарына қатысады.
2.4 Қамқоршылық кеңес мүшелерінің саны тақ болып табылады және 9 адамнан кем болмайды. Қамқоршылық кеңес мүшелерінің өкілеттік мерзімі бір жылды құрайды. Қамқоршылық кеңесінің мүшелері осы білім беру ұйымы қызметкерлерінің штатына кірмейді.
2.5. Қамқоршылық кеңестің басшысы Қамқоршылық кеңестің отырысында ашық дауыс беру жолымен көпшілік дауыспен сайланатын (қайта сайланатын) төраға болып табылады.
2.6. Қамқоршылық кеңестің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Қамқоршылық құрамның құрамына кіретін мемлекеттік органдардың өкілдерін қоспағанда, Қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша Қамқоршылық кеңес мүшелерінің бірі жүзеге асырады.
2.7 Төраға Қамқоршылық кеңестің атынан әрекет етеді және осы Ережеге сәйкес оның қызметін қамтамасыз етеді.
2.8 Қамқоршылық кеңестің жұмысын Қамқоршылық кеңес сайлайтын хатшы қамтамасыз етеді.
3. Жалпы білім беру мекемесінің Қамқоршылық кеңесінің негізгі міндеттері мен қызметінің бағыттары.

3.1 білім беру ұйымының Қамқоршылық кеңесі:
1) білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерінің құқықтарының сақталуына, сондай-ақ білім беру мекемелерінің есебіне түсетін қайырымдылық көмектің жұмсалуына қоғамдық бақылауды жүзеге асырады;;
2) білім беру ұйымының Жарғысына өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу туралы ұсыныстар әзірлейді;
3) білім беру ұйымын дамытудың басым бағыттары бойынша ұсынымдар әзірлейді;
4) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қазақстандық азаматтардың отбасына орналастыру мәселелері бойынша шараларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді;
5) білім беру ұйымына қайырымдылық көмек түрінде түскен қаржы қаражатын бөлуге қатысады және оны мақсатты жұмсау туралы шешім қабылдайды;
6) білім беру ұйымының бюджетін қалыптастыру кезінде ұсыныстар әзірлейді;
7) тиісті саланың уәкілетті органына немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органға Қамқоршылық кеңес анықтаған білім беру ұйымының жұмысындағы кемшіліктерді жою туралы ұсыныстар енгізеді;
8) білім беру ұйымы басшысының білім беру ұйымының қызметі туралы, оның ішінде білім беру қызметін сапалы көрсету туралы, қайырымдылық көмекті пайдалану туралы және жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қазақстандық азаматтардың отбасына орналастыру жөнінде қабылданатын шаралар туралы есептерін тыңдайды;
9) білім беру ұйымдары қызметінің мәселелері бойынша конференцияларға, кеңестерге, семинарларға қатысады;
10) білім беру ұйымының қызметімен, білім алушылар мен тәрбиеленушілерге берілген жағдайлармен танысады, білім беру ұйымы психологының қатысуымен олармен әңгімелесу өткізеді;
Білім беру ұйымының қызметкерлері (құрылымдық бөлімшелері) Қамқоршылық Кеңестің құзыретіне жататын мәселелер бойынша ақпарат беруге көмек көрсетеді.

4. Қамқоршылық кеңесінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі
4.1. Қамқоршылық кеңестің отырысын оның төрағасы өз бастамасы бойынша, Қамқоршылық кеңес мүшелерінің жалпы санының үштен екісінің бастамасы бойынша шақырады.
4.2. Қамқоршылық кеңес отырысын шақыру туралы хабарламаға Қамқоршылық кеңес төрағасы қол қояды және қамқоршылық кеңес пен қамқоршылық кеңес жұмыс істейтін білім беру ұйымының мүшелеріне қажетті материалдармен бірге отырыс өткізілетін күнге дейін жеті жұмыс күнінен кешіктірілмейтін мерзімде жіберіледі. Хабарламада отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны болады.
4.3 Қамқоршылық кеңесінің отырысы қажеттілігіне қарай тоқсанына бір рет өткізіледі.
4.4 Қамқоршылық кеңестің отырысы, егер қамқоршылық кеңестің барлық мүшелері оның өткізілетін уақыты мен орны туралы хабарланса және отырысқа оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі қатысса, заңды болып табылады. Қамқоршылық кеңес мүшесінің өз дауысын Қамқоршылық кеңестің басқа мүшесіне немесе сенімхат бойынша тұлғаға беруіне жол берілмейді.
4.5. Білім беру ұйымының Қамқоршылық кеңесінің әрбір мүшесінің дауыс беру кезінде бір дауысы болады.
4.6 Қамқоршылық кеңесінің шешімі оның қатысқан мүшелерінің көпшілік дауысымен ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Қамқоршылық кеңес төрағасы, ал ол болмаған жағдайда Қамқоршылық кеңес төрағасының функцияларын жүзеге асыратын тұлға дауыс берген шешім қабылданады.
4.7 Қамқоршылық кеңесінің шешімі хаттамамен ресімделеді, оған отырысқа қатысқан Қамқоршылық кеңесінің барлық мүшелері қол қояды.
4.8" № 2 Песчанка жалпы білім беретін орта мектебі " ММ қамқоршылық кеңес қабылдаған шешімдер туралы ақпаратты өзінің интернет-ресурсында орналастырады.
4.9. Білім беру ұйымдарына қайырымдылық көмек ерікті түрде өтеусіз негізде көрсетіледі және осы Ережеде көзделген тәртіппен Қамқоршылық кеңесінің шешімі бойынша ғана жұмсалады.
4.10 қайырымдылық көмектен түсетін түсімдер келесі мақсаттарға жұмсалады:
1) білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау;
2) білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын жетілдіру;
3) спортты дамыту, дарынды балаларды қолдау;
4) мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарының талаптарынан тыс білім беру процесін ұйымдастыруға арналған шығыстарды жүзеге асыру.

5. Қамқоршылық кеңесінің жұмысын тоқтату
5.1. Қамқоршылық кеңесінің жұмысын тоқтату:
1) тиісті саланың уәкілетті органының немесе білім беру саласындағы жергілікті атқарушы органның бастамасы бойынша;
2) білім беру ұйымы таратылған және қайта ұйымдастырылған кезде жүзеге асырылады.
5.2 Қамқоршылық кеңесінің мүшесі Қамқоршылық кеңесінің құрамынан шыға алады:
1) жеке бастамасы бойынша;
2) білім беру ұйымының орналасқан жерінде үш ай ішінде болмауы себебінен.

BannerFans.com
<BannerFans.com

Яндекс.Ауа-райы

BannerFans.com

Instagram